Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke (basis)school om een medezeggenschapsraad te
hebben. De MR neemt standpunten in ten opzichte van datgene wat het bestuur/ de schooldirectie doet
en spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR heeft daarom een instemming- en
adviesbevoegdheid en kunnen meepraten over beslissingen die worden genomen. De MR probeert een
sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat
er speelt, en daarop kunnen reageren. 
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: 
 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
 •     Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
 •     Het schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.  
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: 
 •     Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag 
 •     De taakverdeling binnen de schoolleiding 
 • Het vakantierooster 
 •     Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school 
Wat is het verschil met de Ouderraad? 

De MR heeft een wettelijk bevoegdheid en de ouderraad niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met
de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten
of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op
school. De Ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad
om advies vragen. 
 
Met wie praat een medezeggenschapsraad? 

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De directie zal regelmatig aanschuiven om de MR te
informeren over lopende zaken in en rond de school. Vanuit de MR kan een verzoek worden gedaan bij
het bestuur of het team om een afgevaardigde of specialist aan te laten sluiten. Wanneer ouders
specifieke punten in willen brengen tijdens een vergadering mogen ook zij aansluiten.

Wanneer vergadert de MR?

Maandag 26 september 2022 19:30 uur
Maandag 21 november 2022 19:30 uur
Maandag 23 januari 2023 19:30 uur
Maandag 20 maart 2023 19:30 uur
Maandag 8 mei 2023 19:30 uur
Maandag 12 juni 2023 19:30 uur

Hoe blijven ouders op de hoogte? 

Ouders kunnen de werkzaamheden van de MR volgen via updates in de nieuwsbrief en in de digitale
boekenkast op Ouderportaal. De gehele notulen liggen ter inzage op school in het kantoor van de
directeur en de samenvatting is te vinden op Ouderportaal.

 Wanneer en hoe benaderen ouders de medezeggenschapsraad? 

Voor vragen ten aanzien van beleidszaken kunnen ouders contact opnemen met de MR door een bericht
te sturen naar het volgende email adres: mrconfetti@floresonderwijs.nl  

Hoe kunt u lid worden van de MR?
 
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als
meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak zullen er verkiezingen worden gehouden. Alle
ouders hebben kiesrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. 
 
De huidige leden van de MR zijn:
 
 de oudergeleding: 
 •    Daan Sprünken (voorzitter)
 •    Roy Schimmel 
 •    Liesbeth Helmich
 •    Marijke Cornelisse
 de teamgeleding: 
 • Jacomine Wasser 
 •     Daphne Doornenbal
 • Jessica Neuteboom - Kikkert
 •     Jochem Koenders