Aanmelden

Let op! Daltonschool Confetti kent een leerlingen aannamestop voor schooljaar 2023/2024 voor de groepen 1/2, 3 en 4.

Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe aanmeld-/inschrijfprocedure.


Het liefst zouden wij alle kinderen waarvan de ouders bewust voor Confetti kiezen een plek bieden bij ons op school. Helaas kan dat niet. Dit heeft te maken met de capaciteit van ons gebouw, de grootte van de groepen of de onderwijsbehoeften van de kinderen die al bij ons op school zitten. U kunt altijd contact opnemen met onze school om de mogelijkheden te bespreken.


Open ochtenden
Beste geïnteresseerde ouders/verzorgers,


Denkt u aan Daltonschool Confetti als toekomstige basisschool voor uw kind? Dan vinden we het fijn u nader met ons kennis te laten maken. Meerdere keren per jaar organiseren we een open ochtend waarop we uitleg geven over onze manier van werken, de aanmelding/ inschrijfprocedure en we uiteraard al uw vragen proberen te beantwoorden. De plenaire uitleg wordt gegeven door onze directeur, Christel Hensema. Aan het einde van de ochtend voegen de kinderen van onze leerlingenraad zich bij haar om u een rondleiding door de school te geven.

Omdat we het belangrijk vinden u persoonlijke aandacht te geven willen we u vragen om u telefonisch aan te melden voor een van de ochtenden. Hiervoor geldt dat we per ochtend een maximum aantal van 20 ouders hanteren. Deze ochtenden beginnen om 10.30 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur. De school is dan in bedrijf zodat u een realistische weergave krijgt van hoe het er bij ons aan toe gaat.

Op de volgende van onderstaande dagen organiseren we gedurende schooljaar '23/'24 onze open ochtenden:

Vrijdag 6 oktober
Woensdag 1 november
Vrijdag 8 december (vol!)
Vrijdag 12 januari (vol!)
Vrijdag 23 februari
Woensdag 10 april (vol!)
Vrijdag 17 mei
Vrijdag 14 juni 


Aanmelden voor deze ochtenden is verplicht. Wanneer u zich wilt aanmelden voor een van onze kennismakingsochtenden kunt u telefonisch of per mail contact zoeken met schoolleider Christel Hensema: directie.confetti@floresonderwijs.nl  026-3890114
 
N.B.
Wanneer u gaat verhuizen en/of uw kind reeds een andere basisschool bezoekt en u een overstap overweegt bent u ook van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. Onderling hebben we als scholen de afspraak dat de school waar uw kind op dat moment verblijft altijd op de hoogte moet zijn van de mogelijke overstap. 
Wij zijn verplicht om aansluitend aan het kennismakingsbezoek een aparte afspraak te maken met de school van herkomst om de mogelijkheden tot plaatsing en de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. 
 
Mocht u nu al weten dat uw kind extra begeleiding nodig heeft zodra het start op de basisschool, (Op medisch gebied, op gebied van taal-/spraakontwikkeling, gedrag of anderszins) dan horen we dat graag van tevoren. We zullen dan voorafgaand aan de inschrijving van uw kind op Confetti een extra afspraak met u maken. Bij deze afspraak zal indien noodzakelijk ook de intern begeleider of een al betrokken behandelaar aansluiten of kan er in afstemming met u een observatie worden gepland bij de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf. Door dit zorgvuldig af te stemmen kunnen we bepalen wat wij kunnen, waar hulp noodzakelijk is of een andere plek wellicht passender kan zijn voor uw kind. Procedure opgeven / aanmelden / inschrijven
Vijf jaar geleden was Daltonschool Confetti in Omnibus gehuisvest en was op dat moment de kleinste school van de wijk Schuytgraaf. Met de ontwikkeling die de school vervolgens heeft doorgemaakt (de school heeft een duidelijk gezicht gekregen door de Daltonpijlers explicieter vorm te geven) en daarbij de aankondiging van onze nieuwbouwplannen heeft de groei van de school een vlucht genomen. We hebben gekeken naar een aanscherping van ons aannamebeleid. Waar we eerst werkten met een wachtlijst op volgorde kwamen wij er achter dat dat in praktijk voor een heel onevenredige opbouw in de groepen zorgt. Al doende leert men, met ingang van dit schooljaar zijn wij de aanname van nieuwe leerlingen daarom anders gaan organiseren. Dat hebben we vastgelegd in onderstaand aannamebeleid.

Aanmeld-/inschrijfprocedure
 • ouders kunnen hun kind opgeven voor de interesselijst.
 • alle kinderen (ook broertjes/zusjes van huidige leerlingen van Confetti) worden op volgorde van geboortedatum op de instroomlijst geplaatst.
 • per schooljaar worden eerst broertjes/zusjes van huidige leerlingen van Confetti aangemeld/ingeschreven.
 • per maand wordt er gekeken hoeveel kinderen er nog geplaatst kunnen worden.
 • wanneer een kind op de instroomlijst de leeftijd van 3 jaar oud bereikt en het geplaatst kan worden, wordt er met de ouders een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. Dit gaat ,naast op volgorde van geboortedatum, op volgorde van datum van opname op de instroomlijst. Tijdens dit gesprek wordt er afgestemd wat er nodig is om het kind te kunnen plaatsen. (Zijn er bijvoorbeeld specifieke onderwijsbehoeften waarvoor wij extra zorg moeten inzetten en kunnen we dat? Is onze school dan de beste plek voor het kind of zijn er andere scholen die daar beter op aansluiten?)
 • wanneer ouders na dit gesprek het kind willen aanmelden, vullen zij aan het einde van het gesprek het aanmeldformulier in en ondertekenen zij deze. Hiermee start de onderzoeksperiode (6 en in sommige gevallen 10 weken) voor de school.
 • in deze onderzoeksperiode wordt met toestemming van ouders contact opgenomen met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder.
 • binnen 6 (of 10) weken na het aanmelden, ontvangen ouders het inschrijfformulier, welke ouders volledig ingevuld en ondertekend retourneren.
 • na het verwerken van het inschrijfformulier in onze leerlingenadministratie ontvangen ouders een bevestiging van inschrijving. Hiermee is het aanmeld-/inschrijfproces afgerond en is het kind officieel ingeschreven.
 • 6 weken voordat het kind vier jaar word, wordt het ingedeeld in een groep. Er wordt gekeken in welke groep het kind het best zou passen. Hierbij kijken wij naar:
  • geboortemaand
  • geslacht
  • onderwijsbehoefte
  • groepsgrootte
 • per groep wordt er één plek vrij gehouden voor doublures (verlengde kleuterperiode), crisisplaatsingen en broertjes.zusjes van huidige leerlingen van Confetti die ouders toch vergeten zijn aan te melden.
 • indien er dan nog plaatsen over  zijn, kunnen er nog extra kinderen van de instroomlijst geplaatst worden. Dit kan vlak voor de vierde verjaardag zijn. Hierbij kijken wij naar:
  • geboortedatum
  • datum van plaatsing op de instroomlijst
                We overleggen in dat geval of ouders hun kind nog op Confetti willen plaatsen of inmiddels gericht zijn op één van de
                andere scholen.